Apollo Alarmsense Open Area Sounder Beacon
Enlarge
Apollo Alarmsense Open Area Sounder Beacon
A4555000017APO

  • Apollo tone – synchronised with AlarmSense sounders and sounder visual indicator bases
  • Synchronised flashing red LED on sounder visual indicators and visual indicators
  • Polarity-insensitive
  • IP65 rated
  • Apollo Product Code: 55000-017APO